top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN

 

Bootservice Lijnden, hierna te noemen BSL

Akerdijk 16

1175LE Lijnden

 

Artikel 1 KvK en vindplaats

BSL is bij de Kamer van Koophandel geregistreerd onder nummer 57750505. Deze algemene

voorwaarden zijn beschikbaar via de website en op verzoek op papier verkrijgbaar.

 

Artikel 2 Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen koper en BSL, en een wederpartij waarop BSL gevestigd te Lijnden deze voorwaarden van toepassing

heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met BSL, voor

de uitvoering waarvan door BSL derden dienen te worden betrokken.

3. Het plaatsen van een opdracht of bestelling, of het aangaan van een overeenkomst, hoe ook genaamd, met BSL houdt acceptatie van onderhavige leverings- en betalingsvoorwaarden in.

 

Artikel 3 Offertes en aanbiedingen

1. Alle offertes en aanbiedingen van BSL zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor

aanvaarding is gesteld. Een offerte of aanbieding vervalt indien de termijn verstrijkt of het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is of de prijs daarvan is gewijzigd.

2. BSL kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Wederpartij redelijkerwijs kan of zou moeten begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat(ten).

 

Artikel 4 Overeenkomst en prijsverhoging

1. Overeenkomsten van koop en verkoop, opdrachten of welke andere overeenkomsten dan ook, komen pas tot stand door of schriftelijke bevestiging respectievelijk aanvaarding van de opdracht door BSL of door de feitelijke uitvoering van de overeenkomst en/of opdracht door BSL.

2. Gegevens betreffende het geoffreerde zoals eigenschappen, maten, gewicht, etc. alsmede gegevens in drukwerken en catalogi, afbeeldingen e.d. die door BSL bij een offerte of als openbare aanbieding zijn verstrekt, zijn indicatief: hieraan kunnen jegens BSL geen rechten worden ontleend.

3. BSL heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

4. BSL behoudt zich het recht voor om een prijsverhoging van haar producten of diensten door te

voeren als gevolg van prijsverhogingen van grondstoffen, transport, kostprijzen of wisselkoersen.

 

Artikel 5 leveringstermijnen en ontvangst

1. Als plaats van levering geldt het adres van BSL, tenzij partijen uitdrukkelijk anders hebben bepaald.

2. BSL zal geaccepteerde orders voortvarend uitvoeren tenzij tussen partijen schriftelijk en uitdrukkelijk een langere leveringstermijn is afgesproken.

3. Alle leveringstermijnen die op welke manier dan ook zijn afgesproken zijn indicatief. Aan een leveringstermijn kunnen geen rechten worden ontleend. Overschrijding van een afgesproken leveringstermijn geeft geen aanspraak op schadevergoedingen of ontbinding van de overeenkomst.

4. Indien de opdrachtgever het object voor of op het overeengekomen tijdstip van levering niet in ontvangst neemt wordt dit object gedurende een redelijke periode, zulks ter beoordeling van BSL, voor zijn rekening en risico ter zijner beschikking gehouden. In dergelijke gevallen kan BSL stalling- c.q. opslagkosten aan de opdrachtgever in rekening brengen conform het binnen de onderneming van BSL geldende tarief.

5. BSL behoudt zich het recht de werkzaamheden te annuleren of naar een ander moment te verplaatsen. Bijvoorbeeld: overmacht of uitlopen andere werkzaamheden.
 

Artikel 6 Annulering en afname

1. Tussentijdse annulering van een overeenkomst of opdracht is niet mogelijk. Indien de opdrachtgever weigert de goederen af te nemen of het gerepareerde in ontvangst te nemen, is hij niettemin verplicht de door BSL uitgevoerde reparatie of de facturen tijdig te voldoen.

2. BSL behoudt zich alle rechten voor om volledige nakoming van de overeenkomst, alsmede alle

hiertoe te maken kosten, en/of schadevergoeding te vorderen.

3. BSL kan tijdens en/of voor de werkzaamheden tot het inzicht komen dat de werkzaamheden te groot/te gecompliceerd zijn. BSL behoudt zich het recht om af te afzien van de opdracht. Er worden dan geen kosten berekend.
 

Artikel 7 Meer en minder werk

1. Door de opdrachtgever, na het verstrekken van de opdracht, alsnog verlangde wijzigingen of aanvullingen, moeten door de opdrachtgever tijdig aan BSL ter kennis worden gebracht. Worden deze wijzigingen mondeling of per telefoon opgegeven, dan is het risico voor de tenuitvoerlegging van de wijzigingen voor rekening van de opdrachtgever. Overschrijding van eventueel overeengekomen termijnen ten gevolge van aangebrachte wijzigingen zijn voor rekening van opdrachtgever.

2. Door BSL te maken kosten die hun oorzaak vinden buiten de schuld van BSL, zullen aan de

opdrachtgever in rekening worden gebracht.

 

Artikel 8 Overmacht

Buitengewone omstandigheden, zoals o.a. natuurrampen, belemmering door derden, belemmering in het vervoer, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproer, oorlog of oorlogsgevaar zowel hier te lande als in het land van herkomst van de materialen, uitsluiting, verlies of beschadiging van goederen bij transport van of naar BSL of van of naar de opdrachtgever, uitblijvende of niet-tijdige of conforme levering van goederen door leveranciers van BSL, ex- en importverboden, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand, storing en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer van BSL, dan wel in de middelen van vervoer van

derden, het opleggen van heffingen of andere overheidsmaatregelen, die een wijziging in de feitelijke

omstandigheden meebrengen, leveren voor BSL overmacht op, die hem ontheffen van zijn verplichting tot levering c.q. uitvoering van werkzaamheden, zonder dat de opdrachtgever enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard of hoe ook genaamd kan doen gelden.

 

Artikel 9 Betaling en incasso

Tenzij anders overeengekomen en behoudens een aanbetaling, dient de betaling van (gebruikte) goederen bij aflevering te geschieden. Geen enkele claim of reclame geeft opdrachtgever het recht om zijn betalingsverplichting op te schorten, achterwege te laten of als vervallen te beschouwen. Indien de opdrachtgever niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, niet tijdig of behoorlijk

nakomt is hij van rechtswege in verzuim zonder dat nadere ingebrekestelling is vereist. De opdrachtgever is dan de wettelijke vertragingsrente verschuldigd en gehouden alle

door BSL te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten te betalen.

 

Artikel 10 Aansprakelijkheid

1. BSL is niet aansprakelijk voor de kosten, schade en intresten die mochten ontstaan als direct of

indirect gevolg van:

A. overmacht zoals in artikel 7 van deze voorwaarden omschreven;

B. daden of nalatigheden van de opdrachtgever, zijn ondergeschikten dan wel andere personen die door of vanwege hem te werk zijn gesteld of voor wie hij op enigerlei wijze verantwoordelijk is;

C. werkzaamheden of uitgevoerd onderhoud, door opdrachtgever zelf verricht.

2. BSL is voorts niet aansprakelijk voor enige schade, tenzij het directe schade betreft die rechtstreeks

en alleen het gevolg is van aantoonbare, grove nalatigheid of opzet van BSL.

3. Eventuele aansprakelijkheid van BSL strekt in geen geval tot schade meer dan (i) het bedrag dat door de verzekering van BSL wordt uitgekeerd en (ii) maximaal de factuurwaarde.

4. BSL is niet aansprakelijk voor bedrijfs- en/of gevolgschade en/of indirecte schade, daaronder

begrepen schade wegens gederfde winst of besparingen.

5. BSL is niet aansprakelijk voor enigerlei schade, diefstal of verlies aan resp. van goederen of objecten van opdrachtgever of derden, die BSL onder zich heeft.

6. BSL is niet aansprakelijk voor schade tijdens haar werkzaamheden. Bijvoorbeeld: uw boot is zodanig verroest dat deze breekt bij het optakelen.
7. Lekkage onder de waterlijn is voor rekening van de booteigenaar. BSL is niet instaat om vooraf vast te stellen of een boot lek is voor deze bij opdrachtgever in opdracht komt.

8. BSL is niet verantwoordelijk voor vuil en/of vervuiling, dat ontstaat tijdens de werkzaamheden op lokatie. Bijvoorbeeld: het weglekken van olie in het oppervlakte water. De verantwoordelijkheid ligt bij opdrachtgever.

9. In elk geval vervalt iedere grond en vorm van aansprakelijkheid 12 maanden nadat de feiten en

omstandigheden die aanleiding gaven tot de aansprakelijkheid zich hebben voorgedaan en de

opdrachtgever van deze feiten op de hoogte was dan wel kon of had moeten zijn.

 

Artikel 11 Garantie

1. Op nieuwe producten geldt de standaard garantie van fabrikant.

2. BSL levert garantie op gebruikte boten en motoren, deze garantie is standaard 6 maanden na opdracht aan BSL door opdrachtgever.
3. Garantie is alleen op onderdelen en niet op werkuren. BSL heeft het voorrecht om zelf het probleem vast te stellen en te repareren. Derden, bedrijven of instelling kunnen geen  rapporten of expertise maken dat betrekking heeft op de garantie die BSL verstrekt. Alleen BSL mag de problemen constateren en vaststellen. Bij aankoop motor of boot dient opdrachtgever een aankooponderzoek te laten uitvoeren door een erkend watersport bedrijf, Kosten zijn voor rekening opdrachtgever.

4. De garantie vervalt als BSL heeft geconstateerd dat:

- Er door een ander behalve BSL is gesleuteld aan het product of reparatie. 

- Er voorschriften van de fabrikant niet in acht zijn genomen door opdrachtgever 

- Er schade is ontstaan door slecht gebruik of verwaarlozing, bijvoorbeeld oververhitting, bevriezing of geen onderhoud.

- Inbouw of onderhoud door opdrachtgever dient volgens fabrikant voorschrift gedaan te worden.
Product hoort met enige kennis en de daarvoor bestemde doeleinde gebruikt te worden door opdrachtgever.

5. Bij schade of problemen met een door BSL geleverd product hoort opdrachtgever binnen een termijn van 8 dagen schriftelijk aan te geven bij BSL.
BSL zal binnen een termijn van 6 weken over gaan tot opnemen van de schade of het probleem. Opdrachtgever dient het product af te leveren aan adres van BSL voor constatering of reparatie. transport is voor rekening van opdrachtgever. Op lokatie is constatering of reparatie niet mogelijk.
6. Garantie op reparatie, inbouw of werkzaamheden door BSL is standaard 3 maanden. BSL geeft geen garantie over bestaand schilderwerk ook als BSL over bestaande verflaag schildert. Op gebruikte boten zit alleen garantie op onderdelen van de motor, werkuren dienen betaald te worden ook transport door opdrachtgever. Op onderhoud levert BSL geen garantie. Garantie is uitsluitend alleen op onderdelen die BSL geplaatst en geleverd heeft, deze geplaatste onderdelen staan altijd op de factuur, offerte of opdracht gemaild.

Bij inbouw van motoren door BSL geld alleen garantie als er door BSL een nieuw inbouwpakket is geplaatst, dit bestaat uit, elektra, brandstof, uitlaat, bediening, aandrijving en koel-systeem. Bij gebruik van bestaande systemen vervalt garantie en is dit de keuze geweest van opdrachtgever. BSL zal altijd beter adviseren. Motorfundatie is altijd een risico omdat niet goed is vast te stellen door BSL of deze in goede staat is er zal een destructief onderzoek plaats moeten vinden door BSL of opdrachtgever. Is dit niet aanwezig dan vervalt garantie.
 

Artikel 12 Reclame/klachten

1. De opdrachtgever is verplicht terstond na de (op-)levering van werkzaamheden c.q. de goederen deze grondig te inspecteren op gebreken, en bij aanwezigheid daarvan BSL terstond schriftelijk op de hoogte te brengen. Indien de opdrachtgever niet binnen 8 dagen na de dag van levering c.q. oplevering BSL wijst op de gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt de opdrachtgever geacht met de staat waarin het is gekocht, geleverd of opgeleverd, in te stemmen en vervalt ieder recht op reclame of ander recht dat aan dergelijke eventuele gebreken kan worden

ontleent.

2. Reclames geven de opdrachtgever geen recht ontbinding van de overeenkomst te vorderen of betaling geheel of gedeeltelijk na te laten of uit te stellen.

 

Artikel 13 Eigendomsvoorbehoud

Alle door BSL geleverde goederen blijven haar eigendom totdat de volledige koopprijs is betaald. Indien de koopprijs niet tijdig is voldaan is BSL gerechtigd de goederen terug te nemen en/of onder zich te houden, in welk geval de overeenkomst is ontbonden, tenzij BSL er voor kiest nakoming te vorderen, onverminderd het recht van BSL op vergoeding van gemaakte kosten en verdere vergoeding van schade indien aanwezig. Opdrachtgever machtigt BSL om de goederen na

het verstrijken van de betalingstermijn, zonder enige ingebrekestelling terug te halen. Op eerste verzoek van BSL dient de opdrachtgever hieraan mee te werken door toegang te verschaffen of de goederen retour te zenden. Alle hieraan verbonden kosten zijn voor rekening van de opdrachtgever.

 

Artikel 14 Retentierecht

BSL heeft het recht de goederen waaraan hij werkzaamheden heeft verricht, c.q. het object onder zich te houden zolang de overeengekomen prijs c.q. schuld niet volledig is voldaan.

 

Artikel 15 Toepasselijk recht en geschillen

1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij BSL partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Wiens Koopverdrag wordt uitgesloten.

2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

3. Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen de invordering van het verschuldigde, zullen exclusief voor de burgerlijke rechter in Amsterdam aanhangig worden gemaakt.

bottom of page